top of page

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Daarnaast moet u er meer over weten.

Preambule:

Toegang tot en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten juridische informatie over het bezoek en het gebruik van de website, een verklaring omtrent intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de regelgeving omtrent respect voor de privacy. We nodigen u uit om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de website bezoekt of deze op enigerlei wijze gebruikt. Door de website te blijven bezoeken of op enigerlei wijze te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk deze gebruiksvoorwaarden. Mocht u bij het lezen van deze voorwaarden vervelende elementen tegenkomen of bent u het niet eens met de inhoud ervan, dan vragen wij u om de diensten van deze website niet te bezoeken of niet te gebruiken.

Daarnaast moet u er meer over weten.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vormen het wettelijk kader voor de toegang tot de website www.nwash.be. De site is eigendom van het bedrijf Nanoservices, bedrijf onder ondernemingsnummer 0691724717

Daarnaast moet u er meer over weten.

2. Presentatie

De site www.nwash.be geeft gebruikers toegang tot een serviceplatform waarmee ze de voertuigreiniging kunnen organiseren en plannen en in contact kunnen komen met dienstverleners die onafhankelijke schoonmaakdiensten leveren die op het platform vermeld staan.

De site www.nwash.be communiceert schoonmaakverzoeken aan schoonmaakdienstverleners geregistreerd als gebruiker en schrobmachine.

Daarnaast moet u er meer over weten.

3. Betaling voor diensten

De gebruiker kan de schoonmaak- en autowasdiensten die op www.nwash.be worden aangeboden, betalen met kredietkaart (Visa, Paypal) of contant.

Al onze prijzen worden weergegeven exclusief BTW.

(Sommige aanbieders van Nwash hebben een BTW-vrijstelling "BTW-vrijstelling volgens artikel 44 van de Belgische BTW-code" & Terwijl andere aanbieders u een BTW van + 21% kunnen factureren)

Om op de site met een creditcard te betalen, moet u informatie verstrekken over de betalingswijze en de algemene voorwaarden aanvaarden.

Wanneer u met een kredietkaart betaalt, int www.nwash.be de bedragen namens het bedrijf Nanoservices.

De tussenpersoon van betalingen met kredietkaart op de site www.nwash.be gebeurt door STRIPE onder de volgende algemene voorwaarden https://stripe.com/nl/legal .

Contact opnemen met de dienst voor creditcardbetalingen gebeurt per e-mail, neem contact met ons op en telefonisch op +32 493 19 18 00.

Daarnaast moet u er meer over weten.

4. Reserverings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden

De klant kan de bestelling kosteloos annuleren zolang deze bestelling niet minder dan 24 uur voor het maken van de afspraak is geannuleerd.

In dit geval behoudt de klant de mogelijkheid om de bestelling te annuleren, maar wordt hij blootgesteld aan annuleringskosten die gelijk zijn aan 30% van de prijs van de betreffende schoonmaak.

De klant is verantwoordelijk voor het volledige bedrag van zijn bestelling als hij afwezig of onbereikbaar is op het moment van de wasafspraak of:

Daarnaast moet u er meer over weten.

Als het voertuig van de klant:

- bevindt zich niet op het adres dat is opgegeven bij het boeken.

- niet geïmmobiliseerd is op een locatie die verenigbaar is met de geldende voorschriften, behoudt de wasmachine zich het recht voor om het voertuig niet schoon te maken.

In dat geval is de klant verantwoordelijk voor het volledige bedrag van zijn bestelling.

Nwash.be en laveur zijn niet verantwoordelijk voor afwezigheid of vertraging.

Betaalvoorwaarden:

Tenzij anders vermeld, zijn facturen contant betaalbaar.
Elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 1,5% per begonnen maand opbrengen.
Elke afwezigheid van betaling of volledige of gedeeltelijke betaling binnen de termijn zal worden verhoogd met een forfaitaire en ondeelbare vergoeding van 20% met een minimum van € 50, -, deze clausule wordt aanvaard door de klant met toepassing van de artikelen 1147, 1152 en 1229 van de Burgerlijk Wetboek.
Het niet betalen van een factuur op de vervaldag leidt tot het vervallen van de toegestane termijn voor alle andere leveringen en werken en maakt elke factuur onmiddellijk opeisbaar. Het geeft ook het recht om de werkzaamheden op te schorten voor wat nog moet worden overeengekomen.
Overeenkomstig de wet van 02/08/2002 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand bij handelstransacties, heeft de vennootschap, wanneer de medecontractant niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn, bovendien recht op terugbetaling, onverminderd haar recht op terugbetaling. van gerechtskosten, in overeenstemming met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, om van de contractant een vergoeding te vorderen voor alle kosten die zijn gemaakt als gevolg van laattijdige betaling.

Daarnaast moet u er meer over weten.

5. Gebruiksvoorwaarden van de site en de diensten en het account

De reserveringsservice is niet toegestaan ​​voor minderjarigen onder de 18 jaar.

De gebruiker is niet bevoegd om zijn account met derden te delen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

De gebruiker verbindt zich er ook toe om:

  • Geef geen valse identiteit en valse informatie

  • Maak slechts één account en één profiel aan

  • Maak geen account aan namens een derde partij zonder hun toestemming

Daarnaast moet u er meer over weten.

De gebruiker verbindt zich ertoe om alle toepasselijke wetten na te leven bij het gebruik van de diensten van Nwash.be, en om de diensten legaal te gebruiken.

Tijdens het gebruik van de diensten verbindt de klant zich ertoe geen ongemak, problemen, overlast of materiële schade te veroorzaken, zowel aan de wasmachine als aan een andere partij.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

6. Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de Europese verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (ook wel AVG genoemd) in werking getreden.

De AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft tot doel de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.

Deze nieuwe wetgeving zet de nationale regelgeving van alle Europese lidstaten om in een nieuwe wet. In België moeten sinds 25 mei 2018 alle organisaties rechtvaardigen welke soorten persoonsgegevens ze verzamelen, de manier waarop ze ze gebruiken en hoe en voor hoelang ze worden bewaard.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Wat verandert er voor Nwash.be?

In feite verandert er eigenlijk niets. Nwash.be heeft al alle nodige maatregelen genomen en blijft deze nemen om uw persoonsgegevens en die van haar klanten te beschermen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Nwash.be behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van gebruikers te verwerken in overeenstemming met het privacybeleid van Nwash.be.

Nwash.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden en het vertrouwelijkheidsbeleid en, onder voorbehoud van de toestemming van de gebruikers, om de databank voor commerciële doeleinden en directe prospectie af te staan ​​aan partners of dochterondernemingen. We zijn toegewijd om gebruikers te informeren over wijzigingen in de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Daarnaast moet u er meer over weten.

7. Aansprakelijkheid

De site Nwash.be is een communicatiemiddel tussen klanten en wasmachines, Nwash.be kan de kwaliteit of defecten van de dienst niet beïnvloeden of beheersen. In het geval van een klacht is het raadzaam om contact op te nemen met de klantenservice van Nwash.be door contact met ons op te nemen.

Nwash kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig nadeel of schade tijdens het gebruik van de schoonmaakdiensten.

U wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade die Nwash.be lijdt als gevolg van uw overtreding van de algemene voorwaarden. U stemt ermee in om Nwash.be schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle schade, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw schending van de Algemene Voorwaarden.

Nwash.be is niet verantwoordelijk voor indirecte schade (lichamelijk letsel of materiële schade)

Daarnaast moet u er meer over weten.

Daarnaast moet u er meer over weten.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De site www.nwash.be is eigendom van het bedrijf Nanoservices. Alle elementen van de site www.nwash.be hebben betrekking op de wetgeving inzake auteursrechten, handelsmerken en ook inzake intellectuele eigendom, zowel wat betreft zijn vorm als wat betreft elk van de componenten van zijn architectuur, zijn uiterlijk, zijn vormen, zijn teksten, zijn functionaliteiten en zijn grafische afbeeldingen, en alle andere gegevens die het exclusieve eigendom zijn van Nanoservices .

bottom of page